Accessibility Tools

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

                    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                    กิจกรรมในวันปัจฉิมนิเทศ
                    1. พิธีเปิดและการให้โอวาทจากท่านรองอธิการบดี
                    2. การแสดงนิทรรศการโปสเตอร์โครงการสหกิจศึกษาทุกโครงงาน
                    3. การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประภาคเรียน
                    * ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงงานที่เข้าประกวด จำนวน 2 โครงงาน ดังนี้
                    - โครงงานสหกิจดีเด่น จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                    - โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น จากสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
                    4. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย
                    5. การมอบวุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาที่ผ่านสหกิจศึกษาทุกคน     
   

 

  ที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษา