Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


                    ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น
                    บัดนี้ สาขาวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์และทดสอบภาษาอังกฤษ เรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย