Accessibility Tools

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด

 

 
  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย