Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน ในหัวข้อ "บรรณารักษ์มาแนะนำหนังสือน่าอ่าน 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2564"

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน ในหัวข้อ "บรรณารักษ์มาแนะนำหนังสือน่าอ่าน 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2564" ว่าด้วยเรื่อง การจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยน แปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังมีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้
           1. ทักษะ 7C ของครู 4.0  อ่านเพิ่มเติม
           2. หลักการจัดการเรียนรู้  อ่านเพิ่มเติม
           3. นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  อ่านเพิ่มเติม
           4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอนตะลุยด่านอัศจรรย์  อ่านเพิ่มเติม
           5. วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  อ่านเพิ่มเติม
           6. เคล็ดลับการออกแบบ E-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน  อ่านเพิ่มเติม
           7. หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย  อ่านเพิ่มเติม

            ติดต่อสอบถาม: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 โทร. 032-720536 ต่อ 1606 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณวราภรณ์ พิทักษ์ บรรณรักษ์ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ