Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
          🔸อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
          🔸อาจารย์ ดร.นันทพร เกตุเลขา 
          🔸อาจารย์นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์
          🔸อาจารย์ ดร.เอกพล แก้วนวม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย อาจารย์ ดร.สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู รองศาสตราจารย์ ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 
          🔸อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชูจิต และ อาจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์ อาจารย์ ดร.ลักษมี หมื่นศรีธาราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พรหมเฉลิม
          🔸อาจารย์อุเทน จันละบุตร

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา