Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาฯ “ครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 3”

            มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน “ครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 3”

 

  ที่มา : คณะครุศาสตร์