Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการดำเนินการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2565

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับทุกคณะ จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการดำเนินการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) โดยสามารถใช้ข้อมูลตามคิวอาร์โค้ดในภาพนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย การแนะนำขั้นตอนการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

             *ขอความร่วมมือในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว สำนักฯ จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความเหมาะสมต่อไป

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ