Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มวยไทยยุทธศิลป์ ในการแข่งขัน Thailand Online Sports Day

              ขอแสดงความยินดีกับ นายศรไทย ฮ่องส่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มวยไทยยุทธศิลป์ ในการแข่งขัน Thailand Online Sports Day 

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย