Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2021 ในระดับระดับนานาชาติ

              ขอแสดงความยินดีกับนายจิรายุ นิ่มนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2021 ในระดับระดับนานาชาติ จากตัวแทนนักศึกษา 54 คน จาก 9 ประเทศ ในภูมิภาคเอเซีย ผู้ฝึกสอนโดย อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา