Accessibility Tools

ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลจอมบึง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลจอมบึง COMMUNITY ISOLATION ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ