Accessibility Tools

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตอบแบบสำรวจการคัดเลือกใช้งานฟรีของฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Gale OneFile สำหรับสาขาต่างๆ

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บอกรับการใช้งานฐานข้อมูล "Gale Ebooks" สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ(RuLibNET) ปีงบประมาณ 2565 จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สแกนผ่าน QR-Code ในภาพนี้ หรือ แบบสำรวจความต้องการฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ เพื่อตอบแบบสำรวจการคัดเลือกใช้งานฟรีของฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Gale OneFile สำหรับสาขาต่างๆ

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ