ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น
                    การนี้ สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและดำเนินการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
                    การนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด

 

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย