Accessibility Tools

ฝ่ายงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้บริการแก่สมาชิกที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้เป็นในรูปแบบออนไลน์

                  เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้บริการแก่สมาชิกที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้เป็นในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ดังนี้

  

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ