Accessibility Tools

สาขาแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้ครูสืบสานประเพณีสายใยครูกับศิษย์

                    วันที่ 28 พ.ย.63 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2563 ณ สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยคณะอาจรย์สาขาวิขาการแพทย์แผนไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ และจัดพิธีเจิมหน้าผากผูกข้อมือให้นักศึกษาและรับพรจากครูอาวุโส พิธีมอบป้ายชื่อ และมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษา