Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                    สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มจำนวนขึ้นมาก และได้แบ่งพื้นที่สถานการณ์ออกเป็น 4 พื้นที่ คือ พื้นที่สีแดง พื้นที่สีส้ม พื้นที่สีเหลือง และพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีถูดจัดอยู่ในพื้นที่สีส้มและจัดอยู่ในพื้นที่คสบคุม ติดต่อกับเขตจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีนักเรียน ที่มาจากจังหวัดใกล้เคีบงเดินทางไป-กลับ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน มีสถานที่ทำงาน ในจังหวัดดังกล่าวที่มีความเสี่งสูง

                    ในการนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาศัยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวทางปฏฺบัติการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 28 -30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง