สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 25 ว่าด้วยเรื่อง “สาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 6 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 25 ว่าด้วยเรื่อง “สาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. เคมีเชิงฟิสิกส์ Physical chemistry  รายละเอียด
          2. ห้องปฏิบัติการปลอดภัย : องค์ประกอบทางกายภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์  รายละเอียด
          3. เคมีปริมาณวิเคราะห์ : เทคนิคและการทดลอง  รายละเอียด
          4. เคมีวิเคราะห์ หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ  รายละเอียด
          5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ รายละเอียด
          6. หลักชีววิทยา 1  รายละเอียด

          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)


  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ