ขอแสดงความยินดีกับอดีตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจําบัณฑิตวิทยาลัย

                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อดีตคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ