Accessibility Tools

มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12

                    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในหลากหลายกลุ่ม กอปรกับคำสั่งจั้งหวัดราชบุรี 2984/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 36  อันสืบเนื่องมาจากจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน 29 จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั้น
                    ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้รับบริการทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกำหนดมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ