ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและอเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงติดโครงการนำร่องสร้างกำลังคนอุดมศึกษาด้วยหลักสูตร CWIE+EEC Model Type A 07 เมษายน 2566 128
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมงานแถลงข่าวจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” 03 เมษายน 2566 143
ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 03 เมษายน 2566 118
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลงานประกวดนวัตกรรมงาน The 3rd International Exhibition of Inventions of Thailand (iEIT) 2023 ของสมาคม IEEE SMC Systems, Man, and Cybernatics Society Thailand Chapter 03 เมษายน 2566 148
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2566 31 มีนาคม 2566 138
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางในการบริหารจัดการ การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 30 มีนาคม 2566 141
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรศึกษาดูงานแลกเปลี่ยเรียนรู้งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 30 มีนาคม 2566 143
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 28 มีนาคม 2566 142
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการอบรมครูผู้สอนมวยไทยในสถานศึกษา ประจำปี 2566 28 มีนาคม 2566 140
สัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีความโดดเด่น และการออกแบบแผนการเรียนรู้ ฯ 28 มีนาคม 2566 102