Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 "พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ด้วย Soft Power" เนื่องในโอกาสครบ 70 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัย 07 มีนาคม 2567 103
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีมอบรางวัล Best Presentation Award / Best Poster Presentation และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 04 มีนาคม 2567 101
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 04 มีนาคม 2567 108
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2567 พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 01 มีนาคม 2567 92
โครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ 29 กุมภาพันธ์ 2567 132
พิธีแห่ถ้วยพระราชทานการแข่งขันชกมวยไทย โครงการต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 172
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบชุดวงโยธวาทิต และเครื่องแต่งกายให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 125
ขอแสดงความยินดีกับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 146
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี และอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทาน เพื่อไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” 23 กุมภาพันธ์ 2567 161
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์" พ.ศ.2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 135