Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการปัจฉิมนิเทศ"นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประจำปีการศึกษา 2566 05 เมษายน 2567 862
รองอธิการบดีและหัวหน้างานบริหารบุคคลร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยจิตวิทยาสติ" และได้รับมอบเกียรติบัตร มหาวิทยาลัยต้นแบบจิตวิทยาสติ 05 เมษายน 2567 850
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 3/2567 05 เมษายน 2567 871
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างงานศิลปะ สร้างการเรียนรู้สู้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง สนองแนวพระราชดำริ ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 03 เมษายน 2567 861
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2567 03 เมษายน 2567 909
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษา โครงการพิเศษ ปริญญาในค่ายมวย ครั้งที่ 2 03 เมษายน 2567 840
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก 03 เมษายน 2567 881
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ที่โรงเรียนสาธิตฯ 03 เมษายน 2567 837
โครงการเสริมสร้างจริยธรรม และป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 02 เมษายน 2567 845
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 3/2567 25 มีนาคม 2567 864