ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การสัมมนาโครงการพัฒนายุคใหม่เพื่อการผลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษประเด็นที่เกี่ยวข้องการพํมนาผลิกโฉมมหาวิทยาลัย 19 พฤษภาคม 2566 1179
ทีมอว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดราชบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ได้รับการพิจารณาและผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 จังหวัดจาก อว.ส่วนหน้าทั่วประเทศ (ลำดับที่ 2) จากการ PItching นำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯ 18 พฤษภาคม 2566 1207
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประชุมความร่วมมือโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 18 พฤษภาคม 2566 1348
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 15 พฤษภาคม 2566 1174
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษปริญญาในร้านยา ครั้งที่ 3/2566 15 พฤษภาคม 2566 1193
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 15 พฤษภาคม 2566 994
อธิการบดีบรรยายพิเศษให้กับคณะผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 11 พฤษภาคม 2566 1009
ประชุมคณะครูและอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 11 พฤษภาคม 2566 1010
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเทศบาลเมืองราชบุรี 11 พฤษภาคม 2566 1004
การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการสถานศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 พฤษภาคม 2566 1017