Accessibility Tools

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะจัดโครงการค่ายจำลองสถานการณ์ (Simulation) ในโครงการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ 3D ทางอุตสาหกรรมการผลิต และบริการเบื้องต้นด้วยโปรแกรม FlexSim Simulation

      วันที่ 6 กันยายน 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะจัดโครงการค่ายจำลองสถานการณ์ (Simulation) ในโครงการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ 3D ทางอุตสาหกรรมการผลิต และบริการเบื้องต้นด้วยโปรแกรม FlexSim Simulation โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีนักเรียนชั้นม.5จากโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนกระบวนวิชาปฏิบัติการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานรวมการอบรมในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร