ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 1 29 เมษายน 2564 478
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้และบริหารแบบ Active Learning สร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร 29 เมษายน 2564 369
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคุมเข้มมาตรการโควิด 19 ระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อโรคบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 27 เมษายน 2564 384
ประชุมคณะผู้บริหารสัญจรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 27 เมษายน 2564 420
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 26 เมษายน 2564 369
ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 เมษายน 2564 389
ประชุมคณะผู้บริหารสัญจรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 เมษายน 2564 418
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงงคุมเข้มการป้องกันโควิด 19 ระดมฝ่ายอาคารพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสร้างความมั่นใจกับอาจารย์ บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการพร้อมมีจุดคัดกรองตามมาตรการอย่างเข้มงวด 26 เมษายน 2564 612
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและทีม U2T จับมือภาคีเครือข่ายยกระดับการตีมีดเหล็กลายโบราณ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของดีราชบุรี 26 เมษายน 2564 570
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีม U2T นำเสนอข้อมูลการยกระดับพัฒนางานตีมีดเหล็กลายโบราณกับผู้บริหารเทศบาลเมืองจอมบึงเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์พื้นที่ 24 เมษายน 2564 417