Accessibility Tools

การประชุมการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานกลางด้านมวยไทย

       วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมด้วยผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยและคณะร่วมประชุมหารือกับพลเอกสุชาติ แดงประไพร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกในการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานกลางด้านมวยไทย ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(เมืองราชบุรี) ซึ่งในการประชุมมีประเด็นการหารือในการยกร่างแนวปฏิบัติข้อกำหนดทางวิชาการเพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางด้านมวยไทย เพื่อรองรับกับการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อส่งเสริมยกระดับพัฒนาเยาวชน นักมวย และผู้ฝึกสอนมวยไทยในระดับสากลต่อไป


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร