คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) ประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเกษตรแฟร์ MCRUครั้งนี้ 2

        วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการและอาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะเลขานุการร่วมประชุม ซึ่งมีวาระสืบเนื่องเพื่อทราบ เรื่องการดำเนินโครงการ smart startup company การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำโครงการบริหารจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมว่าว และวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมเกษตรแฟร์ MCRU ครั้งนี้ 2 ซึ่งมีหน่วยงานจากภายนอก อาทิ สถานีตำรวจภูธรจอมบึง เกษตรอำเภอจอมบึง ทีมถวัลย์กรุ๊ปร่วมประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมการจัดงาน  โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและจัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานในวันที่ 24 เมษายน 2566


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร