Accessibility Tools

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการอาหารนานาชาติ

                    วันที่ 29 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการอาหารนานาชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีอาจารย์ชญานี ชุนฟ้ง เป็นที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์

  ที่มา : คณะครุศาสตร์