ทีมยุวชนอาสา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนศูนย์อยู่เย็นเป็นสุข ยกระดับพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ต่อยอดการขายสู่ตลาดออนไลน์ ตอบโจทย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมยุวชนอาสามรภ.หมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนศูนย์อยู่เย็นเป็นสุข ยกระดับพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ต่อยอดการขายสู่ตลาดออนไลน์ ตอบโจทย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทำกล้วยหอมทองหุ้มที่กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาทีมยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทางศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุขวิถีไทยรามัญหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีแห่งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ที่อาจารย์ดร.สวรรยา ปัญญานันท์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์รัชนิดา รอดอิ้ว และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการได้ร่วมกับนายสาโรจน์ ทองหุ้ม หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุขวิถีไทยรามัญ ในการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ตามโจทย์งานยุวชนอาสา และโครงการสหกิจศึกษา
                    สำหรับทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารคิดค้นโครงงานแนวทางการศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้เก็บได้นานโดยวิธีการแช่เยือกแข็งเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงของกล้วยหอมทองที่ผ่านการหุ้มด้วยแป้งชุมทอดให้คงคุณภาพ ส่วนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับช่องทางการขายทางตลาดออนไลน์ และในการลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการ แปรรูปอาหาร และสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และคิดโจทย์ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร