Accessibility Tools

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

                    วันที่ 25 กันยายน 2563 นายณัฐพล อโศกสกุล นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโครงงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาระบบซ่อมบำรุง แผนก IT Service ของศูนย์กระจายสินค้า CJ Express ราชบุรี “ (อาจารย์นิเทศก์ : อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร) เข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประเภทโครงงานสหกิจศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ โดยได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานประเภทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย