Accessibility Tools

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ในระดับ ทภ.1 กตัญญูคลับ ประจำ 2563

                    เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยโท ไพฑูรย์ เหมือนเพช็ร และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 5 นาย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ในระดับ ทภ.1 กตัญญูคลับ ประจำ 2563 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี