นักศึกษาป.เอก การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีโดยใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่

                    เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ในการนำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ของนายวัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม นักศึกษาปริญญาเอง สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง"รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีโดยใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่"  ณ ห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 คณะทเคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี เป็นประธานกรรมการสอบ

                    สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ สนใจสมัครเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-720536 -39 ต่อ 3100 – 6 หรือ 06-3228-0955 เว็บไซด์ http//graduat.mcru.ac.th/V2