Accessibility Tools

นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการอบรม ผู้ตัดสินกีฬามวยสากล ระดับ 1

     ระหว่าง 26-30 มิถุนายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการอบรม ผู้ตัดสินกีฬามวยสากล ระดับ 1 ดาว  ณ จังหวัดชลบุรี

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย