Accessibility Tools

อาจารย์และนักศึกษา สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมแสดงผลงานในงานสานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ครั้งที่ 4 Botanical Art Thailand 2022

     วันที่ 8 มิถุนายน 2565 อาจารย์และนักศึกษา สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมแสดงผลงานในงานสานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ครั้งที่ 4 Botanical Art Thailand 2022 ปีนี้ส่งผลงานนักศึกษา Genใหม่ และบัณฑิตรวมจำนวน 10 คน 11 ชิ้นงาน ที่แอบมีความสวยงามและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นประสบการณ์และเผื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อตัวพวกเขาในการนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและเผยแพร่ไปสู่โรงเรียน ภาพผลงานเหล่านี้จะเอามาใช้ในการนำมาพัฒนาคู่มือการวาดภาพทางวิทยาศตร์สำหรับโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก หนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในการสร้างการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมทางด้านการวาดภาพวิทยาศาสตร์ scientific illustration

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร