ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำมหาวิทยาลัย รุ่น 3

                    ขอแสดงความยินดีกับนายธนวรรศ  เรืองเทศ นักศึกษาชั้นปี2 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และ นายฮาซัน สะมะแอ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำมหาวิทยาลัย รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -1 เมษายน 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา