Accessibility Tools

นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นเข้าค่ายโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563

                    วันที่ 20 ก.ค. 63 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีฯ พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 โดยพลตรีบัญชา อาจคำพันธ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างเป็นประธานเปิดโครงการ ณ สโมสรนายทหารค่ายบูรฉัตร กองพลทหารช่าง ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้