Accessibility Tools

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดต่อวิดีโอสู่การสร้างสรรค์คอนเทนต์ในโลกออนไลน์

                    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดต่อวิดีโอสู่การสร้างสรรค์คอนเทนต์ในโลกออนไลน์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการสาขา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร