นักศึกษาป.เอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์คนแรกของรุ่น หัวข้อการใช้นวัตกรรมพัฒนาพืชเศรษฐกิจตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น

                    วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมการประชุมในการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นนักศึกษาคนแรกของรุ่นในการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อการพยากรณ์โรคในสับปะรดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพของการเรียนรู้เชิงลึกในโครงข่ายใยประสาทเทียม ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่เน้นการนำนวัตกรรมไปพัฒนาและแก้ปัญหาสับปะรดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและตอบโจทย์พื้นที่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา เป็นประธานกรรมการสอบ ณ ห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                    สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ สนใจสมัครเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-720536 -39 ต่อ 3100 – 6 หรือ 06-3228-0955 เว็บไซด์ http//graduat.mcru.ac.th/V2