Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี แถลงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาก

         วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดกิจกรรมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา กิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน ซึ่งในการนำเสนอข้อมูลกับสื่อมวลชนครั้งนี้มีประเด็นเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพร ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม และกิจกรรมการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 โดยกำหนดกิจกรรมการเดินระยะทาง 3 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และปั่นจักรยานระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งกำหนดการเปิดรับสมัครอาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และกิจกรรมการต้อนรับราชพฤกษ์ช่อใหม่ สานสายใยน้องพี่ พาน้องขึ้นเขาไหว้พระถ้ำจอมพล ตามโครงการวิศวกรสังคมเพื่อวิถีชีวิตใหม่ ด้วยการบูรณาการ STAR STEMS โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ และสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล ซึ่งปีการศึกษา 2567 มีผู้สมัครและรายงานตัว จำนวน 1,148 คน ใน 5 คณะ 1 วิทยาลัย โดยจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2568 ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2567 ทางด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่นานาชาติ ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการเปิดรับสมัครนักศึกษา ตามหลักสูตร และการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ (SEP) รับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาชาวจีน เวียดนามศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4 รุ่น จำนวน 13 คน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่นานาชาติ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ และทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ และกำหนด การรับสมัครนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2567 ใน 2 หลักสูตร ในส่วนวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้จัดการศึกษาโครงการพิเศษ มวยไทยในความสัมพันธ์ไทย - จีน เพื่อจัดการในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา ให้กับนักศึกษาชาวจีน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับสมาคมสืบสานอนุรักษ์มวยไทยโลก ส่งเสริมเผยแพร่มวยไทยและภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม โดยกำหนดการรับสมัครนักศึกษาชาวจีน รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2568 จำนวน 30 คน เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในวิชาชีพมวยไทยในระดับนานาชาติต่อไป
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร