Accessibility Tools

ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

         วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบเรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกำหนดจัดงาน วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ และวาระพิจารณาในเรื่องต่างๆตามที่เสนอ
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร