Accessibility Tools

โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กร่วมสะท้อนประเด็นปัญหาร่วมระดมออกแบบคู่มือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แบบMCRU Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV

                    โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กร่วมสะท้อนประเด็นปัญหาร่วมระดมออกแบบคู่มือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แบบMCRU Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขับเคลื่อนโครงการงบประมาณ 2564

                    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และอาจารย์ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับครูโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบMCRU Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV ซึ่งได้รับฟังเสียงสะท้อนประเด็นปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กและร่วมออกแบบคู่มือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อจะนำไปสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้ eDLTV สำหรับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก eDLTV และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูในโรงเรียน และศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้โรงเรียนขนาดเล็ก กับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 12 โรงเรียน งบประมาณปี 2564 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563