Accessibility Tools

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 5/2567 และได้มอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

       วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 5 /2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งวาระแจ้งเพื่อทราบจาก ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เรื่อง นักศึกษา อาจารย์และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบโล่และประกาศนียบัตร ให้กับนายจิรายุ นิ่มนวล และนางสาวกนกพร กะพุก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ และอาจารย์ดร. เมตตา คงคากูล อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน The 3th International Exhibition of Inventions of Thailand 2024 จัดโดย สมาคม IEEE SMC Society Thailand Chapter ในระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2567 ณ ศูนย์นวัตกรรมธรรมศาสตร์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา