Accessibility Tools

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ SWOT สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมปรับโฉมใหม่เพื่อยกระดับการให้บริการในพื้นที่

        วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ SWOT สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคารสถาบันและวิจัยภูมิปัญญาไทย โดยรศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยร่วมประชุม ในการทำ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องของสำนัก เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาและยกระดับการให้บริการของสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะมีการนำเสนอกับคณะกรรมการของทางสำนักฯพิจารณาต่อไป เพื่อปรับโฉมใหม่ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร