Accessibility Tools

พิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

                    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.)ให้การต้อนรับ นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้แสดงพิธีเปิดงาน ชุด “เภรีก้องหล้า เทพเทวาแซ่ซ้อง ถวายไท้ ปกป้อง เกียรติล้ำแดนสยาม” ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจำนวน 320,000 บาท และการแสดงแสงสีเสียง ชุด “จอมบึงเมืองทอง งามล้ำเรืองรอง ใต้ร่มพระบารมี” ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรีและอำเภอจอมบึง

                    สำหรับการจัดงานประเพณีปีเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) มูลนิธิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลจอมบึง เทศบาลนครจอมพลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2563