Accessibility Tools

ประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

        วันที่ 17 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อหารือการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดทำงบการเงิน หลักฐานการเงิน และรับบัญชีของโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ อาคารอำนวยการ โดยรศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย คณะอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายในร่วมประชุมหารือในการดำเนินการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติต่างๆ ของโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร