Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 3/2567

        วันที่ 22 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณา ร่างคำสังคณะกรรมการคุรุศึกษาชุดใหม่ และวาระแผนการผลิตปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ระยะ 5 ปี
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร