Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"

        วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผศ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" ณ  โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี พร้อมรับเสื้อเบลเซอร์ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬาจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี ซึ่งมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายการกีฬาทุกจังหวัดร่วมประชุมในครั้งนี้
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร