Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมศูนย์คอมมานด์ ในการเตรียมความพร้อมการประมวลสรุปผลและการรายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 " ราชบุรีเกมส์ " และศูนย์สื่อมวลชน (Press Center)

        19 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมศูนย์คอมมานด์ ในการเตรียมความพร้อมการประมวลสรุปผลและการรายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 " ราชบุรีเกมส์ " และศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) พร้อมตรวจดูสถานที่พักของนักกีฬา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี)
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร