Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน ( press center ) และศูนย์คอมมานด์ เพื่อประมวลสรุปและรายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 " ราชบุรีเกมส์ " และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์ "

        วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 " ราชบุรีเกมส์ " และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์ "ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน (Press Center)  ณ บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 " ราชบุรีเกมส์ " พ.ศ.2567  จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21 - 31 มีนาคม 2567 และ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6  " เมืองโอ่งเกมส์ " จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 26 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน (press center) และศูนย์คอมมานด์ ประมวลการสรุปผลการแข่งขันกีฬาให้เป็นไปตามแผนงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในส่วนคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานประสานการปฏิบัติงานและสรุปประมวลผลการแข่งขันโดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยการจัดเตรียมเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ๊นเตอร์ที่จัดเตรียมบริการ ระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบสารสนเทศ ในจุดที่มีการแข่งขัน ที่พักนักกีฬา และจุดที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการแข่งขัน สำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน สำหรับศูนย์สื่อมวลชน(Press Center) จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม 2567
        สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 " ราชบุรีเกมส์ " กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่สนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประกอบด้วย เทควันโด ลีลาศ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ และแฮนด์บอลชายหาดแข่งขัน ณ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาดของมหาวิทยาลัย และการแข่งขันแฮนด์บอลในร่มจัดการแข่งขัน ณ โดม 1และโรงยิม 2 ของมหาวิทยาลัย และการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น (กีฬาอนุรักษ์)  ณ เวทีมวยมาตรฐาน ชั้น 4 (อาคารมวยไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี สำหรับการจัดที่พักนักกีฬาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จำนวน 1,000 คน  และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี จำนวน 500 คน
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร