Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

         วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วย ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาราชบุรี และคณะอนุกรรมการแต่ละคณะได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ และมีวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) Roadmap และแนวทางการบริหารจัดการ Zero Dropout เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้เป็นโมเดลของจังหวัดราชบุรี
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร