Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2567

         วันที่ 13 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการทำงานของสโมสรตามภารกิจและสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม พร้อมที่ปรึกษาและคณะกรรมการร่วมประชุม  ซึ่งมีวาระพิจารณา ทบทวนข้อบังคับสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย พิจารณาร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิจารณาเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมต่างๆของสโมสรที่จะทำร่วมกับมหาวิทยาลัย
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร