Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครูฯ

         วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการอำนวยการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยรศ.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร